Kwaliteit

Beleidsplan veiligheid en gezondheid

Op De Speelboerderij is een beleidsplan veiligheid en gezondheid aanwezig. Uitgangspunt van dit plan is het beschermen van kinderen en medewerkers tegen grote risico’s en het leren omgaan met kleine risico’s. Het plan is opgesteld naar aanleiding van onze protocollen, handboeken, werkafspraken, bevindingen uit de risico inventarisaties, prospectieve risico inventarisaties (PRI’s) en aanvullingen vanuit het team. Er wordt bewust voor gekozen om de pedagogisch medewerkers actief te betrekken bij het evalueren, controleren en actualiseren van dit plan, op deze manier blijft iedereen bewust op mogelijke risico’s en het voeren van een goed beleid hierop. De oudercommissie (OC) mag advies en aanvullingen aandragen op het gebied van gezondheid en veiligheid. Protocollen, werkafspraken, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties zijn inzichtelijk voor ouders. Op kantoor worden digitale versies bewaard en de papieren versies van de protocollen en het beleid liggen ter inzage in de documentenkast in de keuken. Wanneer inzage gewenst is kunnen ouders dit aangeven bij de pedagogische medewerkers.

KLACHTENPROCEDURE

Kinderopvang De Speelboerderij is gericht op het bieden van verantwoorde en professionele kinderopvang op de boerderij, in een natuurlijke omgeving. Uw kind is op onze kinderopvang op de boerderij in goede handen. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent of een klacht heeft.

Als u ontevreden bent vragen wij u ons dit direct persoonlijk te laten weten. U kunt dit doen door één van onze pedagogisch medewerkers aan te spreken en aan te geven waarover u ontevreden bent. Afhankelijk van de ernst kunt u het bespreken bij het haal of breng moment of een afspraak maken met de desbetreffende medewerker om er over te kunnen praten.

Wij kunnen en zullen dan met u proberen deze ontevredenheid op te lossen.

Gaat dit om onderwerpen die u op de groep of met de pedagogische medewerker niet wilt bespreken, kan er altijd een gesprek met de houder aangevraagd worden. Ook kunt u contact opnemen met een van de oudercommissieleden.

Mocht het gebeuren dat wij uw ontevredenheid, meningsverschil of klacht niet naar behoren oplossen dan heeft u de mogelijkheid om een klacht schriftelijk in te dienen bij de houder. Vraag dan naar de klachtenregeling van De Speelboerderij, deze klachtenregeling is speciaal voor de ouder(s) / verzorger(s) van kinderen die bij ons op de kinderopvang zitten en de oudercommissie van De Speelboerderij.

Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging van onze kinderopvang of 1 van de medewerkers tegenover uw kind.

Behandeling van uw klacht

Wanneer wij een klacht ontvangen, dan zullen we uw klacht zorgvuldig onderzoeken en binnen 2 weken na het ontvangen van de klacht een afspraak maken om de klacht te bespreken. U kunt dan een mondelinge toelichting geven op uw klacht en eventuele oplossingen voor onze kinderopvang aandragen. Wij zullen een kort verslag maken en conform onze kwalitieitsprocedure het formulier ‘verbetering kinderopvang’ invullen. Met dit formulier leggen wij tevens vast welke verbeteringen worden gerealiseerd en wanneer.

Binnen 4 weken na de bespreking van uw klacht, ontvangt u van ons een terugkoppeling over wat wij met uw klacht gedaan hebben en hoe wij hebben getracht uw klacht c.q. ontevredenheid op te lossen.

De klacht wordt uiterlijk 6 weken na indiening bij de houder, afgehandeld.

Extern een klacht indienen;

Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men voor beide partijen door middel van informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation een aanvaardbare oplossing te vinden. Hiervoor gaat u naar de website van de klachtenloket kinderopvang www.klachtenloket-kinderopvang.nl  hier kunt u uw klacht melden via het klachtenformulier.
Wanneer u direct bij het geschillencommissie een klacht wilt indienen, dan gaat u naar de website van de Geschillencommissie kinderopvang, www.degeschillencommissie.nl hier kunt u uw klacht melden via het klachtenformulier.

Jaarlijks wordt er een verslag opgesteld over de werking van de klachtenregeling en de klachten die wij hebben ontvangen. Daarnaast ontvangen wij een jaarverslag van de geschillencommissie, de uitslag van dit verslag wordt opgenomen in ons eigen jaarverslag.

Binnen De Speelboerderij wordt een klacht gezien als een mogelijkheid om de kwaliteit van onze kinderopvang te verbeteren.

PRIVACY BELEID

Wij van kinderopvang De Speelboerderij, zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij doen er alles aan om de privacy van onze klanten en/of medewerkers te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij gebruiken hiervoor dit privacy beleid, rondom het vertrouwelijk omgaan van klantgegevens. Met dit beleid laten we u weten welke gegevens we verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Als u onze website gebruikt, waarom we gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring kunnen verbeteren.

Klik op onderstaande knop om ons volledige Privacy Beleid te bekijken:

Scroll naar boven