Beleidsmedewerker / Coach (VE)

Iedere pedagogisch medewerker heeft jaarlijks recht op coaching. Dit staat in het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK en VE). De Wet schrijft voor dat er per 1 januari 2019 in elke kinderopvanglocatie een ‘pedagogisch beleidsmedewerker en coach’ beschikbaar is voor pedagogische beleidsontwikkeling én voor coaching van de pedagogisch medewerkers. Voorwaarde is dat deze beleidsmedewerker/coach voldoet aan de kwalificatie-eisen die voor beide rollen gelden.

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach valt onder ‘het organiseren van verantwoorde kinderopvang’ en is daarmee een advies plichtig onderwerp voor de oudercommissie. Het beleid met betrekking tot pedagogisch beleidsontwikkeling en coaching is daarom ter advies voorgelegd aan de oudercommissie. Aan het eind van dit jaar zullen we evalueren of er aanpassingen of wijzigingen moeten komen. Vanaf 1 januari 2020 is er bij De Speelboerderij een pedagogisch beleidsmedewerker/ coach aangesteld. Voorheen had De Speelboerderij een externe beleidsmedewerker/coach.

Binnen De Speelboerderij hebben we gekozen om de functie van beleidsmedewerker en coach als één functie in te vullen vanaf oktober 2022. Eén pedagogisch medewerkster die geschoold is tot deze functie vervult deze taken bij De Speelboerderij. Zij staat regelmatig op verschillende groepen om gevraagd en ongevraagd advies te kunnen geven op pedagogisch en coaching gebied.

Wettelijke bepaling aantal uren ten behoeve van IKK

Voor pedagogische beleidsontwikkeling moet per jaar het aantal locaties x 50 uur beschikbaar zijn. Voor de coaching van pedagogisch medewerkers moet per jaar 10 uur per fte (fulltime-equivalent) beschikbaar zijn. Daarbij gaat het om vast personeel, flexibele krachten en uitzendkrachten. De peildatum voor het berekenen van het minimaal aantal uren beleidsontwikkeling en coaching is 1 januari van elk jaar. Voor de berekening van de flexibele krachten (inval, oproep-, 0-uren, min/max contracten) en uitzendkrachten gebruiken we de gemiddelde inzet van de laatste 3 maanden van het voorgaande jaar.

Om te berekenen hoeveel wettelijk minimaal verplichte uren aan pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches moet worden ingezet, maken we gebruik van de online rekentool van de Rijksoverheid via https://www.1ratio.nl/rpb
(Totaal aantal uur parttime PM’ers : 36uur x 10uur = het totaal). Voor de benodigde uren per jaar voor onze organisatie verwijzen wij door naar ons coachplan (VE)

Meer te lezen in ons Coachplan (VE) (in te zien op onze locatie).

Aantal uren

De norm voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers in de voorschoolse educatie treedt per 1 januari 2022 in werking. Het betreft een minimaal aantal uren voor De Speelboerderij, per jaar. Het aantal uren wordt jaarlijks bepaald door het aantal kinderen (tussen de 2.5 en 4 jaar) waaraan op 1 januari van het betreffende jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden, te vermenigvuldigen met tien uur.

Scroll naar boven